Gå vidare till innehåll

ANVÄNDARVILLKOR

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Företagarens identitet

Artikel 3 - Tillämplighet

Artikel 4 - Erbjudandet

Artikel 5 - Kontraktet

Artikel 6 - Ångerrätt

Artikel 7 - Kostnader i händelse av återkallelse

Artikel 8 - Undantag från ångerrätten

Artikel 9 - Priset

Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

Artikel 11 - Leverans och genomförande

Artikel 12 - Transaktioner med varaktighet: Tidsfrist, uppsägning och förlängning

Artikel 13 - Betalning

Artikel 14 - Klagomålsförfarandet

Artikel 15 - Tvister

Artikel 16 - Kompletterande eller avvikande bestämmelser

ARTIKEL 1 - DEFINITIONER

I dessa villkor definieras följande termer:

Tilläggsavtal: ett avtal genom vilket konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster tillhandahålls av näringsidkaren eller av en tredje part på grundval av ett avtal mellan denna tredje part och näringsidkaren;

ångerfrist: Den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;

Konsument: en fysisk person som inte agerar i utövandet av ett yrke, en affärsverksamhet eller ett hantverk och som ingår ett avtal med företagaren;

Dag: kalenderdag;

Digitalt innehåll: data som produceras och levereras i digital form;

Varaktighetstransaktion: ett avtal som avser en serie produkter och/eller tjänster där leverans- och/eller köpskyldigheten är spridd över tiden;

Varaktig databärare: varje (hjälp)medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom eller henne personligen, på ett sätt som gör det möjligt att i framtiden konsultera och återge den lagrade informationen i oförändrad form, inklusive e-post.

Ångerrätt: Möjlighet för konsumenten att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;

Förlaga: den ångerblankett som näringsidkaren tillhandahåller konsumenten och som konsumenten kan fylla i när han eller hon vill utnyttja sin ångerrätt;

Företagare: en fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter och/eller (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster till konsumenter på distans;

Distansavtal: ett avtal där man uteslutande använder sig av en eller flera tekniker för distanskommunikation med konsumenten inom ramen för ett system som näringsidkaren organiserar för distansförsäljning av varor och/eller tjänster, fram till och med den tidpunkt då avtalet ingås.

Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett distansavtal utan att konsumenten och företagaren befinner sig på samma plats vid samma tidpunkt.

Allmänna villkor: Entreprenörens nuvarande allmänna villkor.

ARTIKEL 2 - FÖRETAGARENS IDENTITET

E-mail:  info@karin-nilsson.com


ARTIKEL 3 - TILLÄMPLIGHET

Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från näringsidkaren och för alla distansavtal och beställningar som ingås mellan näringsidkaren och konsumenten.

Innan distansavtalet ingås kommer texten till dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges att de allmänna villkoren finns tillgängliga för inspektion i företagarens lokaler, hur man kan inspektera dem och att dessa allmänna villkor kommer att skickas kostnadsfritt till konsumenten så snart som möjligt på dennes begäran.

Om distansavtalet ingås elektroniskt ska, i motsats till vad som sägs i föregående stycke, innan distansavtalet ingås texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten i elektronisk form på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra dem på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansförsäljningsavtalet ingås anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de ska skickas till konsumenten kostnadsfritt på dennes begäran, antingen elektroniskt eller på annat sätt.
Om särskilda produkt- eller tjänstekrav gäller utöver dessa allmänna villkor ska andra och tredje stycket tillämpas i enlighet med detta, och konsumenten kan alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelsen som är mest fördelaktig för honom eller henne i händelse av motstridiga allmänna villkor.

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor förklaras ogiltiga eller upphävs helt eller delvis när som helst, kommer dessa allmänna villkor att fortsätta att gälla i övrigt och den upphävda eller ogiltiga bestämmelsen kommer utan dröjsmål och i ömsesidigt samråd att ersättas med en bestämmelse som så nära som möjligt närmar sig den ursprungliga bestämmelsens syfte.

Situationer som inte omfattas av dessa allmänna villkor ska bedömas i enlighet med dessa allmänna villkor.

Osäkerheter om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor ska tolkas i enlighet med dessa allmänna villkor.

ARTIKEL 4 - ERBJUDANDET

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller om det är förenat med villkor med suspensiv eller upplösande verkan, eller om det finns något annat villkor, ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.

Entreprenörens erbjudande är oengagerat. Företagaren har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.
Företagarens erbjudande innehåller en beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds, som alltid är fullständig och korrekt. Erbjudandet innehåller en tillräckligt detaljerad beskrivning för att konsumenten ska kunna bedöma erbjudandet på ett korrekt sätt. Om företagaren använder bilder som antyder att bilderna visar den erbjudna produkten, är dessa bilder en sann återspegling av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet kan inte binda entreprenören.
Bilderna av produkterna är en sann representation av de produkter som erbjuds. Entreprenören kan dock inte garantera att de färger som visas exakt motsvarar produkternas faktiska färger.
Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt följande i synnerhet:

priset inklusive skatter;

de eventuella kostnaderna för transporten;
hur avtalet ska förverkligas och vilka åtgärder som krävs för detta;
Om avgiften för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den normala grundavgiften för det använda kommunikationsmedlet;
Om avtalet arkiveras efter det att det har ingåtts och, i så fall, på vilket sätt konsumenten kan ta del av det;
Distansavtalets minimilängd i händelse av en förlängd transaktion.
Tillämpligheten av ångerrätten;
Betalningssätt, leverans och genomförande av avtalet;

ARTIKEL 5 - AVTALET

Avtalet ingås, med förbehåll för vad som anges i punkt 4, när konsumenten accepterar erbjudandet och de villkor som anges i erbjudandet är uppfyllda. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge som företagaren inte har bekräftat mottagandet av detta godkännande får konsumenten häva avtalet.

Om avtalet upprättas elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av uppgifter och han kommer att säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten har möjlighet att betala elektroniskt ska företagaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Näringsidkaren får, inom de rättsliga ramarna, informera konsumenten om dennes betalningsskyldigheter samt om alla de fakta och faktorer som är viktiga för att distansavtalet ska kunna ingås på ett ansvarsfullt sätt. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att avvisa en beställning eller begäran med angivande av skäl eller att ställa särskilda villkor för genomförandet.

Företagaren ska senast vid leverans av varan, tjänsten eller det digitala innehållet skicka följande information till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt sätt på en varaktig databärare

Besöksadress till företagarens affärsställe där konsumenten kan lämna in klagomål
Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller ett tydligt uttalande om att ångerrätten inte är tillämplig;
information om garantier och befintlig service efter köpet;
priset, inklusive skatter, för produkten, tjänsten eller det digitala innehållet;
Leveranskostnaderna, i den mån de är tillämpliga;
Metod för betalning, leverans eller genomförande av distansavtalet.
Kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är obestämt;
Om konsumenten har ångerrätt, en förlaga till formuläret för ångerrätt.
Vid en långsiktig transaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.

ARTIKEL 6 - ÅNGERRÄTT

Vid leverans av produkter:

Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att häva avtalet utan att ange skäl under 14 dagar.

Denna ångerfrist börjar dagen efter det att konsumenten eller en tidigare utsedd person som konsumenten och företagaren utsett till företrädare för konsumenten har mottagit produkten.

Garantitiden för förmedlaren är densamma som tillverkarens garantitid. Förmedlaren är dock aldrig ansvarig för produkternas slutliga lämplighet för en enskild tillämpning av konsumenten, och inte heller för några råd om användning eller tillämpning av produkterna.

Vid ett garantianspråk kommer förmedlaren att tillhandahålla ersättning eller reparation efter eget gottfinnande. Vid utbyte är köparen skyldig att returnera den utbytta produkten till förmedlaren.

Garantin gäller inte om

- köparen har själv reparerat och/eller modifierat de levererade produkterna eller låtit en tredje part reparera och/eller modifiera dem;

- de levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller är på annat sätt vårdslösa eller har hanterats i strid med förmedlarens anvisningar och/eller har hanterats på förpackningen;

- felet är helt eller delvis en följd av bestämmelser som utfärdats eller kommer att utfärdas av regeringen om de använda materialens typ eller kvalitet;
Om:

konsumenten har beställt flera produkter i samma beställning, börjar betänketiden löpa den dag då konsumenten eller en tredje part som han eller hon har utsett har mottagit den sista produkten. Företagaren får, under förutsättning att han tydligt har informerat konsumenten om detta före beställningsprocessen, vägra en beställning av flera produkter med olika leveranstider.

Om leveransen av en produkt består av flera försändelser eller delar ska ångerfristen börja löpa den dag då konsumenten, eller en tredje part som denne utsett, tog emot den sista försändelsen eller den sista delen;
Om avtalet omfattar regelbunden leverans av produkter under en viss period, börjar ångerfristen löpa den dag då konsumenten, eller en tredje part som denne utsett, har mottagit den första produkten.
När det gäller tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium:

Om ett tjänsteavtal eller ett avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll inte levereras på ett fysiskt medium kan konsumenten häva avtalet inom fjorton dagar utan att ange skäl. Dessa fjorton dagar börjar löpa dagen efter det att avtalet har ingåtts.
Förlängd ångerfrist för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på en materiell bärare när ingen information om ångerrätten lämnas:

Om näringsidkaren inte har gett konsumenten den information om ångerrätten som krävs enligt lag eller en förlaga till ångerformuläret, ska ångerfristen löpa ut tolv månader efter utgången av den ursprungliga ångerfristen som fastställts i enlighet med de föregående punkterna i denna artikel.
Om företagaren har gett konsumenten den information som avses i föregående punkt inom tolv månader efter den ursprungliga ångerfristens startdatum, ska ångerfristen upphöra 14 dagar efter den dag då konsumenten fick denna information.

Under betänketiden hanterar konsumenten produkten och förpackningen med försiktighet. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar sin ångerrätt ska han returnera produkten med alla tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i ursprungligt skick och i originalförpackning till företagaren, i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som företagaren har gett.
När konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han eller hon skyldig att informera företagaren om detta inom 30 dagar efter mottagandet av produkten. Konsumenten ska meddela detta på blanketten. När konsumenten har meddelat att han vill utnyttja sin ångerrätt måste han returnera produkten inom 30 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har returnerats i rätt tid, till exempel genom ett bevis på avsändning.

ARTIKEL 7 - KOSTNADER FÖR UTÖVANDET AV ÅNGERRÄTTEN

När konsumenten utövar sin ångerrätt ska han eller hon endast ansvara för kostnaderna för returfrakten.
Företagaren återbetalar köpesumman så snart som möjligt, dock senast 30 dagar efter ångerrätten, på samma sätt som konsumenten använde. För detta ändamål krävs ett returkvitto eller ett slutgiltigt bevis på att det fullständiga returärendet har skickats tillbaka.
Eventuell värdeminskning av produkten på grund av vårdslös hantering kommer att debiteras konsumenten. Detta kan inte åberopas om näringsidkaren inte har tillhandahållit all den information som krävs enligt lagen om ångerrätt. Detta måste göras innan köpeavtalet ingås.

ARTIKEL 8 - UTESLUTNING AV ÅNGERRÄTT

Det är endast möjligt att utesluta ångerrätten om näringsidkaren tydligt har angett detta faktum när han eller hon lämnade erbjudandet, eller åtminstone i god tid innan avtalet ingicks, och om det gäller någon av de produkter som anges i punkterna 2 och 3.
Undantag är endast möjligt för följande produkter:
som har skapats av näringsidkaren i enlighet med konsumentens specifikationer;
som är klart personliga till sin natur;
som förstörs eller åldras snabbt;
Priset är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har något inflytande över;
för enskilda tidningar och tidskrifter;
För ljud- och videoinspelningar och datorprogramvara som konsumenten har brutit förseglingen på;
En lista över hygienprodukter som inte kan returneras och återbetalas (listan är inte uttömmande): underkläder, bikini, och hårstylingsprodukter.
Uteslutning är endast möjlig för följande tjänster:
om logi, transport, catering eller fritidsverksamhet som ska utföras ett visst datum eller under en viss period;
vars leverans har påbörjats med konsumentens uttryckliga godkännande innan betänketiden har löpt ut;
Om vadslagning och lotterier

ARTIKEL 9 - PRIS

Under den giltighetstid som anges i erbjudandet får priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte höjas, med undantag för prisändringar på grund av ändrade momssatser.
Med avvikelse från föregående punkt får entreprenören erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som entreprenören inte kan påverka, till rörliga priser. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att alla priser som nämns är rekommenderade priser kommer att nämnas tillsammans med erbjudandet.
Prishöjningar inom tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om de är en följd av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter.
Prishöjningar från och med 3 månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit det och:
de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter, eller
konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
Alla priser kan innehålla tryckfel och felskrivningar. Vi tar inget ansvar för konsekvenserna av feltryck och felskrivningar. Vid tryck- eller sättningsfel är entreprenören inte skyldig att leverera produkten till det felaktiga priset.

Särskilda, extra tullkostnader och/eller importtullar ingår inte i priset och ska betalas av kunden.

ARTIKEL 10 - GARANTI OCH ÖVERENSSTÄMMELSE

Entreprenören garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, med de specifikationer som anges i erbjudandet, med rimliga krav på tillförlitlighet och/eller användbarhet samt med gällande lagstadgade bestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter den dag då avtalet ingicks. Om så överenskommits garanterar företagaren också att produkten är lämplig för annan än normal användning.
En garanti som tillhandahålls av näringsidkaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de rättsliga rättigheter och krav som konsumenten kan göra gällande mot näringsidkaren på grundval av avtalet. Detta omfattar alla åtaganden från näringsidkaren, hans leverantör, importör eller producent där han ger konsumenten vissa rättigheter eller krav som går utöver vad denne är juridiskt skyldig att göra om han inte har uppfyllt sin del av avtalet.
Eventuella fel eller felaktigt levererade produkter ska anmälas skriftligen till företagaren inom 4 veckor efter leveransen. Produkterna måste returneras i originalförpackningen och i nytt skick.
Garantin gäller inte om:
Konsumenten har själv reparerat och/eller modifierat de levererade produkterna eller låtit tredje part reparera och/eller modifiera dem;
De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt hanterats vårdslöst eller i strid med entreprenörens anvisningar och/eller behandlats på förpackningen;
Bristen är helt eller delvis ett resultat av de bestämmelser som regeringen har utfärdat eller kommer att utfärda med avseende på de använda materialens art eller kvalitet.

Hygienprodukter kan inte returneras och återbetalas.

ARTIKEL 11 - LEVERANS OCH GENOMFÖRANDE

Näringsidkaren ska iaktta största möjliga försiktighet när han tar emot och utför produktbeställningar och när han bedömer ansökningar om tillhandahållande av tjänster.

Leveransplatsen är den adress som konsumenten har meddelat företaget.
Med förbehåll för vad som anges i punkt 4 i denna artikel ska företaget utföra accepterade beställningar skyndsamt och senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har samtyckt till en längre leveranstid. Om leveransen har försenats eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras ska konsumenten informeras om detta inom 30 dagar efter det att beställningen gjordes. I så fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan kostnad. Konsumenten har inte rätt till ersättning.
Alla leveranstider är vägledande. Konsumenten kan inte dra några rättigheter av de leveransdatum som anges. Överskridande av en tidsfrist ger inte konsumenten rätt till ersättning.
Vid upplösning i enlighet med punkt 3 i denna artikel ska företagaren återbetala det belopp som konsumenten har betalat så snart som möjligt, dock senast inom 30 dagar efter upplösningen.
Om leveransen av en beställd produkt visar sig vara omöjlig ska företagaren försöka tillhandahålla en ersättningsartikel. Det faktum att en ersättningsartikel levereras ska rapporteras på ett tydligt och begripligt sätt, senast vid leveransen. Ångerrätten kan inte uteslutas med ersättningsartiklar. Kostnaden för eventuell returfrakt ska bäras av entreprenören.
Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en tidigare utsedd och anmäld representant för entreprenören, om inte annat uttryckligen överenskommits.

ARTIKEL 12 - VARAKTIGHET TRANSAKTIONER: VARAKTIGHET, UPPSÄGNING OCH FÖRLÄNGNING

Uppsägning

Konsumenten har alltid rätt att säga upp ett tillsvidareavtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
Konsumenten får ingå avtal för en bestämd tidsperiod som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst vid utgången av den bestämda tiden säga upp de tillämpliga uppsägningsreglerna och med en uppsägningstid på högst en månad.
Konsumenten kan säga upp de avtal som avses i föregående punkter.
säga upp dem när som helst och inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;
åtminstone avsluta dem på samma sätt som han själv avslutade dem;
alltid säga upp dem med samma uppsägningstid som företagaren har fastställt för sig själv.
Förlängning

Ett avtal som har ingåtts för en bestämd tidsperiod och som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas för en bestämd tidsperiod.
Med avvikelse från föregående punkt får ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar eller tidskrifter automatiskt förlängas med en bestämd period som inte överstiger tre månader, om konsumenten har rätt att säga upp det förlängda avtalet mot slutet av förlängningen med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
Ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast förlängas automatiskt på obestämd tid om konsumenten alltid har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid som inte överstiger en månad och en period som inte överstiger tre månader om avtalet avser regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar eller tidskrifter, men mindre än en gång i månaden.
Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar och tidskrifter som introduktion (prov- eller introduktionsabonnemang) ska inte fortsätta att gälla under tystnad och ska upphöra automatiskt vid prov- eller introduktionsperiodens slut.
Varaktighet

Om ett avtal löper över ett år kan konsumenten efter ett år när som helst säga upp avtalet med en uppsägningstid på upp till en månad, såvida inte rimligheten och rättvisan gör att avtalet inte kan sägas upp före utgången av den överenskomna avtalstiden.

ARTIKEL 13 - BETALNING

Om inget annat datum har avtalats bör de belopp som konsumenten ska betala betalas inom sju arbetsdagar efter det att den betänketid som avses i artikel 6.1 har inletts. Om det är fråga om ett avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period att löpa efter det att konsumenten har fått bekräftelsen på avtalet.
Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i de uppgifter som lämnats eller specificerad betalning till operatören.
Om konsumenten inte betalar har företagaren rätt att, med förbehåll för lagstadgade begränsningar, ta ut de rimliga kostnader som konsumenten fått kännedom om i förväg.
Konsumenten kan betala med följande betalningsmetoder betalningsmetoder: Paypal och Klarna.

ARTIKEL 14 - FÖRFARANDE FÖR KLAGOMÅL

Företagaren har ett tillräckligt publicerat förfarande för klagomål och hanterar klagomålet i enlighet med detta förfarande.
Reklamationer om avtalets genomförande ska lämnas in till företagaren med en fullständig och tydlig beskrivning inom en rimlig tid efter det att konsumenten har upptäckt bristerna.
Klagomål som lämnas in till näringsidkaren kommer att besvaras inom 30 dagar, räknat från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebart längre handläggningstid ska företagaren svara inom 30 dagar med ett meddelande om att han eller hon mottagit klagomålet och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidigt samråd uppstår en tvist som omfattas av tvistlösningsförfarandet.

ARTIKEL 15 - TVISTER

På avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor avser gäller endast nederländsk lag.

ARTIKEL 16 - KOMPLETTERANDE ELLER AVVIKANDE BESTÄMMELSER

Tilläggsbestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och ska antecknas skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra dem på ett tillgängligt sätt på en långvarig databärare.

FÖRLAGA TILL BLANKETT FÖR ÅTERKALLELSE.

Fyll i och skicka tillbaka den här blanketten endast om du vill häva avtalet.

- Till:
Företagets namn

Adress

Postnummer

E-post

Telefonnummer

- Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/ vårt (*) avtal om försäljning av följande varor/ tillhandahållande av följande tjänst (*):

- Beställdes den (DD-MM-YYYY).

- Beställningsnummer:

- Mottagen den (DD-MM-YYYY):

- Namn på konsumenten/konsumenterna:

- Konsumentens/konsumenternas adress: IBAN

- IBAN Kontonummer:

- Konsumentens (konsumenternas) underskrift (endast om denna blankett lämnas in i pappersform)

- Datum (DD-MM-YYYY):

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

14000+ Nöjda kunder

Kundernas betyg: 9,4 / 10 - 9312 recensioner

Fri frakt

Alla produkter levereras kostnadsfritt till dig.

Betala alltid säkert

Vi skyddar dina uppgifter med hjälp av SSL-skydd.

Kundtjänst 7 dagar i veckan

Vårt team svarar på alla frågor inom 24 timmar